Integritetspolicy

Print And Beyond med webbadress https://printandbeyond.se eller https://printand.se

bedrivs av företaget Genga AB.

Samtliga juridiska åtaganden så som köp, tjänster och kontakter nedan med förkortningen PAB alltså nedan kallat ”PAB” tillförs bolaget Genga AB

 1. Allmänt

PAB värnar om din personliga integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av våra tjänster. Nedan följer vår policy avseende integritet (“Integritetspolicy”) som fastställer hur PAB (“PAB/vi”) använder, bearbetar och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller när PAB tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med PAB.

 Delar av Integritetspolicyn är också tillämplig för behandling av personuppgifter avseende personer som samtyckt till anpassade marknadsföringstjänster (”Prenumerant”).

 1. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

PAB är personuppgiftsansvarig. PAB avser att behandla alla personuppgifter på ett lagligt, öppet och rättvist sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning (bl.a. Europeiska unionens allmänna Dataskyddsförordning 2016/679 av den 27 april 2016).

 1. När behandlar vi dina personuppgifter?

Som kund hos PAB behandlar vi personuppgifter om dig när du genomför ett köp på PAB hemsida, använder dig av PAB support, besöker PAB hemsida eller på annat sätt har kontakt med PAB. De ändamål som ligger till grund för PAB behandling av personuppgifter anges i avsnitt 5.

Som prenumerant hos PAB behandlar vi personuppgifter om dig. Samtliga personuppgifter specificeras i avsnitt 4.

PAB samlar in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredjepartstjänster som Klarna och Stripe för adressuppdatering.

 1. Sammanställning av personuppgiftshantering

Behandling av personuppgifter krävs för PAB fullgörande av åtaganden i samband med beställning/köp. Avsaknad av personuppgifter innebär att PAB inte kan fullgöra sina åtaganden och kan tvingas neka köpet. Fullgörelse av köpeavtal (inklusive leverans och betalning) och 36 månader därefter i syfte att hantera eventuella reklamationer- och garantiärenden

Behandling av personuppgifter krävs enligt lag. Avsaknad av personuppgifter innebär att PAB inte kan efterleva rättsliga skyldigheter och kan tvingas neka köpet.

Hantering nödvändig för att uppfylla PAB rättsliga förpliktelser enligt lag, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen och reglerna om produktansvar och produktsäkerhet)

Marknadsföring & segmenterad marknadsföring av PAB varor via email, telefon eller SMS/MMS

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose PAB berättigade intresse av viss marknadsföring.

Utskick av nyhetsbrev med information och erbjudanden

Förenkla användning av PAB tjänster (t.ex. genom att spara favoriter och på så vis underlätta framtida köp eller påminna dig om varor som glömts i den digitala varukorgen)

Personlig kommunikation baseras på ditt beteende via PAB medier. Individanpassade erbjudanden samt riktad kommunikation via post, e-post, telefon eller SMS/MMS. Behandling sker efter inhämtande av samtycke till viss anpassad marknadsföring.

Personligt anpassad marknadsföring (t.ex. relevanta produktrekommendationer, presentation av specifika förmåner och erbjudanden och andra liknande åtgärder) Analys av dina personuppgifter görs på individnivå. Analysen ligger till grund för PAB kommunikation med dig och de erbjudanden, förmåner och information som skickas till dig. Kommunikation och besvarande av eventuella spörsmål till vår kundtjänst

Identifiering och utredning av eventuella klagomål och supportärenden

Genomförande och hantering av tävlingar och/eller event

Behandling sker efter inhämtande av samtycke till behandling av personuppgifter för hantering av tävlingar och/eller event. Kontakt innan och efter tävlingar eller event där du har deltagit (t.ex. anmälningar, frågor eller utvärderingar)

Identifiering. Val av vinnare. Förmedling av eventuella vinster

Utvärdering, utveckling och förbättring PAB tjänster, produkter och system

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och PAB berättigade intresse av utvärdering, utveckling och förbättring av PAB tjänster, produkter och system. 36 månader från insamlandet

Förhindra, förebygga och utreda brott mot PAB samt förhindra missbruk av PAB tjänster

Lagstadgat krav och berättigat intresse

1) Behandling av personuppgifter vid lagstadgat krav.

2) Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och PAB berättigade intresse av att förhindra, förebygga och utreda brott samt förhindra missbruk av PAB tjänster.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och PAB berättigade intresse av att administrera din kundprofil och underlätta för dig att nyttja dina rättigheter till ändring, radering, begränsning av lagrade personuppgifter samt dataportabilitet.

När PAB behandlar personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har vi bedömt att vårt intresse av behandla personuppgifterna väger tyngre än det integritetsintrång som behandlingen kan innebära, dels för att behandlingen är begränsad samt att den registrerade kan kontakta PAB och när som helst få sina uppgifter raderade. PAB behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen automatiserad behandling utan ditt samtycke.

När PAB behandlar personuppgifter med stöd av samtycke från dig måste ditt samtycke vara frivilligt, specifikt, informerat och innebära ett otvetydigt medgivande för att gälla som rättslig grund. Om du har gett ditt samtycke till PAB har du rätt att när som helst återkalla det.

 1. Profilering

För prenumeranter kan PAB komma att behandla personuppgifter genom profilering. Sådan profilering sker med stöd av samtycke från dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Profilering innebär att vi analyserar information om hur du använder vår hemsida, vilka varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med, om du eventuellt har anmält dig till något av våra event samt information om ditt kontoinnehav. Detta gör vi för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

Du äger rätt att närsomhelst invända mot sådan profilering. Eventuell invändning skickas till hej@PAB.se. När PAB har mottagit din anmälan kommer vi upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

 1. Tillgång till lagrade personuppgifter

PAB kan komma att lämna ut personuppgifter till annat bolag som ingår i samma koncern som PAB samt till samarbetspartners för att uppfylla våra åtaganden och de ändamål som nämnts ovan. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av marknadsföring och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

Vi överför aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål som bedrivs av tredje part utanför PAB och våra samarbetspartners. Vi kommer inte heller sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd. PAB kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata PAB rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

PAB strävar alltid efter att enbart lagra personuppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan komma att överföras och bearbetas i ett land utanför EU/EES (tredje land). De överföringar som sker görs till USA, för Google Analytics (analys) och Zendesk (kundtjänst). Eventuell överföring sker i enlighet med gällande lagstiftning och personer som omfattas av överföringen kommer underrättas.

 1. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med de framsteg och den utveckling som sker på det tekniska området. För att göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all kortinformation i krypterad form. Detta innebär att kortinformationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp. Vårt betalningsombud bearbetar dina kortuppgifter i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS som utvecklades av kortföretagen VISA, MasterCard, Diners, American Express och JCB. Detta innebär att säkerheten är mycket hög vid bearbetningen av dina kortuppgifter. När du betalar med kort förbehåller vi oss rätten att utföra en identitetskontroll.

PAB kan låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte på beställning av oss för att marknadsföra våra produkter och tjänster, men vi kommer aldrig låta en tredje part använda dina personuppgifter för att bedriva egen marknadsföring gentemot dig.

 1. Vilka är dina rättigheter?

PAB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Som registrerad äger du rätt att begära:

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få ett registerutdrag eller en kopia över vilka personuppgifter PAB behandlar om dig. Du kan närsomhelst utnyttja denna rätt genom en skriftligt undertecknad ansökan.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att PAB utan onödigt dröjsmål rättar felaktiga eller ofullständiga uppgifter som behandlas om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vid ett lagstadgat krav på lagring av dina personuppgifter eller när det finns andra legitima skäl till varför PAB måste spara dina uppgifter, till exempel obetalda skulder, kan dina personuppgifter inte raderas. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer dess behandling vara begränsad.

Om dina personuppgifter finns lagrade hos PAB har du rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra vissa av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

När PAB personuppgiftsbehandling utförs med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot denna. Vid en invändning fortsätter PAB endast behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring. PAB behandlar inte dina personuppgifter för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. Eventuell invändning skickas till hej@genga.se Om du har lämnat samtycke till PAB att lagra och använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du när som helst återkalla nämnda samtycke. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring. Ett eventuellt återkallande av samtycke skickas till hej@prin.se

Som registrerad äger du rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

 1. Användning av cookies och andra spårningstekniker

Vår hemsida använder sig av cookies och andra spårningstekniker för att förbättra din onlineupplevelse. Du hittar mer information om detta i vår cookiepolicy. PAB använder bland annat Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

 1. Eventuella ändringar av PAB integritetspolicy

PAB förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna Integritetspolicy. Om Integritetspolicyn väsentligen ändras kommer PAB att med rimlig varsel kommunicera detta på sin hemsida och/eller genom mailutskick till dig.

 1. Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Vi värnar om våra kunders personuppgifter! Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, denna Integritetspolicy eller om du vill begära ett registerutdrag.

Vår kontaktinformation är:

Print AND Co Genga AB

Telefon: 010-750 08 35

E-post: hej@printand.se eller hej@printandbeyond.se

Företagsregister: Bolagsverket

Orgnr: 559338-5619